Spørsmål

Breddegaver er gaver til lag og foreninger som har tiltak og prosjekt av mindre omfang, vanligvis inntil 20 000,-.  Dette kan være investeringer i utstyr, mindre prosjekter og oppgraderinger.

Breddegaver er også inkluderingsmidler, der en organisasjon søker støtte for å kunne inkludere personer som ellers ikke kan delta på aktiviteter.  Stiftelsen gir i utgangspunktet ikke gaver til ren drift og løpende utgifter (lønn, husleie etc).

Prosjektgaver er gaver til prosjekter av et større omfang. Prosjektgaver krever en grundig søknad som inkluderer en god beskrivelse av prosjektet, finansieringsplan og fremdriftsplan.

Dette kan være gaver til oppføring av bygg, baner, større innkjøp til lag og foreninger, jubileum o.l. Prosjekter vil typisk ha flere finansieringskilder (egenkapital, lån, offentlig støtte, egeninnsats, etc) og stiftelsens gave skal være en del av den totale finansieringen.

Stiftelsen ønsker i hovedsak ikke å fullfinansiere prosjekter, slik at søkerne må ha en totalplan for finansieringen.

Unntaket er gaver til f.eks. jubileum, hvor andre finansieringskilder og prosjektplan ikke er nødvendig. Overskridelser kan ikke påregnes dekket av stiftelsen.

Det er ingen maksimal grense for beløp som kan omsøkes. Stiftelsen vil til enhver tid vurdere alle søknadene og hvordan disse står seg i forhold til krav om allmennytte og stiftelsens egne kriterier for gavetildeling.

Se svar på spørsmålet «Hva legges det vekt på i en søknad?» for detaljer.

Stiftelsen vil også vurdere hvilken sum som kan tildeles til den enkelte søker ut ifra midlene stiftelsen har til rådighet for gaveutdeling til enhver tid.

Stiftelsen vil at søker skal gjøre en vurdering av egeninnsatsen / dugnadstimer i søknad om prosjektgave. Det må komme frem hvilken vurdering man har gjort av verdien tilført prosjektet. Stiftelsen legger ikke føringer for hvilken timespris som bør brukes i slike beregninger.

Lag og organisasjoner med lokal tilhørighet. Gavene stiftelsen deler ut skal komme allmenheten til gode i det området der grunnfondskapitalen til Surnadal Sparebank har sin opprinnelse. Søknader fra omkringliggende kommuner vil også vurderes dersom det kommer allmennheten i Surnadal til nytte.

Man kan søke om gave til allmennyttige formål av varig verdi, som skal komme allmenheten til gode i det området der grunnfondskapitalen til Surnadal Sparebank har sin opprinnelse.

Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og tiltak innenfor følgende områder:

 • Idretts- og friluftsliv
 • Kunst og kultur
 • Miljø og samfunnsutvikling
 • Kompetanseutvikling og entreprenørskap

Det gis som hovedregel anledning til å søke kun en gang per kalenderår for hvert lag eller forening. Dersom gave allerede er innvilget må prosjektet ferdigstilles før man kan søke på nytt.

Ja. Søker må være et lag eller en forening som er registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret.

Følgende vil bli vektlagt i vurderingen om gavetildeling: 

 • At prosjektet eller tiltaket har verdi over tid
 • At det kommer mange til gode innenfor flere gaveområder
 • At det skaper aktivitet
 • At det er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
 • At det er utløsende for annen støtte
 • Miljø og bærekraft
 • Frivillighet
 • Klare tanker og ambisjoner for å videreutvikle lokalsamfunnet
 • Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet
 • Oppstarthjelp der stiftelsens støtte har avgjørende betydning for at prosjektet eller tiltaket skal komme i gang
 • Glede, mestring og bolyst
 • At gavetildelingen kommer flest mulig til glede

 

Søknader som ikke oppfyller minstekrav til dokumentasjon og elektronisk innsending vil ikke bli behandlet.

Gaver fra stiftelsen kan ikke gå til kommersielle formål for enkeltbedrifter, private kommersielle interesser eller støtte til enkeltpersoner. Videre gis det ikke gaver til offentlige velferds- eller kjerneoppgaver, samt anlegg – og infrastrukturprosjekter i offentlig regi.

Stiftelsen vil avslå gaver til: politiske arrangement, underskuddsgarantier, samt prosjekter som allerede er gjennomført. Unntaket er for prosjekter som er fullført i perioden fra stiftelsens etableringsdato (01.05.2021). Disse kan det søkes om gave til frem til 31.03.2022.

Det skal som hovedregel ikke gis gaver til kulturarrangementer som konserter og utstillinger.

Gavesøknad må leveres elektronisk via søknadsskjema som er tilgjengelig via stiftelsens nettsider. Stiftelsen kan be om ytterligere dokumentasjon utover det som etterspørres i søknadskjemaet. Det er viktig at søknaden redegjør grundig for hvordan gaven gir allmennytte, er av varig verdi og gir flest mulig i lokalsamfunnet nytte.

Søknader mottas forløpende og vil bli behandlet i stiftelsens styremøter.

Søknad mottas på elektronisk skjema. Søknaden må være komplett for at den skal kunne behandles. Søker vil få tilbakemelding om antatt behandlingstid etter innsendt søknad. Stiftelsen kan be om ytterligere dokumentasjon dersom søknaden ikke anses å være komplett. Søknader vil bli behandlet i stiftelsens styre og innenfor rammen av avsatte gavemidler.

Alle søknader vil få tilbakemelding på epost. Avslåtte søknader begrunnes ikke.

Mottakere av breddegaver må vise dokumentasjon på at kontoen beløpet skal betales ut til tilhører organisasjonen som skal motta midlene. Dette kan gjøres ved å laste opp bekreftelse fra banken eller en kontoutskrift. Gaven vil da bli utbetalt.

Gaver til prosjekter utbetales etter at prosjektet er ferdig og sluttrapport er levert (se punkt om utbetaling av gaver). Prosjektet bør iverksettes innen et år etter innvilget gave. Gavemottaker plikter å holde stiftelsen orientert om eventuelle endringer i prosjektet, samt at sluttrapport må leveres. Dersom det oppstår vesentlige avvik i prosjektet fra det som ble beskrevet i søknaden, kan gavemidlene trekkes tilbake.

Søker plikter til å holde stiftelsen oppdatert om eventuelle endringer i prosjektplan – og fremdrift. Dersom kostnadsrammen ikke utnyttes, vil gaven i utgangspunktet avkortes forholdsmessig.

Utbetaling av breddegaver: For at vi skal kunne utbetale midlene må dere laste opp bekreftelse på at bankkonto tilhører organisasjonen som har fått tildelt gave. Det kan være en bekreftelse fra banken eller en kontoutskrift. Dette kan lastes opp på «Min Side» i søknadsportalen. Når dokumentasjonen er mottatt utbetales gaven til søkers konto.

Utbetaling av prosjektgaver: Utbetalingen skjer i henhold til beskrivelsen i gavebrevet søker har fått. I hovedsak må det dokumenteres påløpte utgifter for at gaven skal kunne utbetales, ved innsending av faktura.. Det er viktig at innsending av dokumentasjon og korrespondanse gjøres via «Min Side».